سکته شیر ماده بعد فهمیدن باردار بودن شکارش

این شیرماده پس از شکار آهو متوجه می شودکه شکارش

بارداربوده، او سراسیمه می
شود، نخست تلاش می کند که تا

بچه را نجات دهد، و از دریدن شکارش دست
برمیدارد. اما وقتی

نمی تواند بچه را نجات دهد بروی زمین در کنار شکارش
دراز

می کشد، عکاس بعدا پی می برد که شیر سکته کرده است.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید