خواندنی هاودیدنی ها

انرژی باد
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
 

انرژی باد

انرژی ای تجدیدشدنی

انرژی های بسیاری وجوددارندکه از آن هامی شودبرای تولیدبرق استفاده کردومن یکی ازروش های تولیدبرق یعنی استفاده ازانرژی بادکه برای تولیدبرق ازآن استفاده می شودرامی نویسم.

 اول ازهمه تعریف توربین رامی نویسم تابه فهمیدن بهترشماکمک کند.

برای تولیدبرق بااستفاده ازانرژی بادازوسیله ای به نام توربین استفاده می شودوتوربین وسیله ای است که انرژری بادرابه برق تبدیل می کند.

درمکان های بادخیزازجمله منجیل ایران بااستفاده ازتوربین هایی که هرکدام دویاسه پره دارندوطول هرپره30مترمی باشدتولیدبرق می کنندکه حدود400عددازاین توربین وجودداردکه فاصله ی آن هاازهم100مترمی باشدو400مگاوات برق تولیدمی شود.

ازمعایب انرژی بادی می توان به پرسروصابودن،خراب کردن منظره ی طبیعی وبازه کم برای تولید برق اشاره کرد.

استفاده ازانرژی باددارای خوبی هایی نیزداردمانندآلوده نکردن محیط زیست که شایدیکی ازدلایلی بوده است که سبب شده است بشربه دنبال استفاده ازاین انرژی یعنیی انرژیث بادبرای تولیدبخشی ازبرق خودبرودتاچراغ خانه ی خودرابه نوعی بااستفاده ازبادروشن نگه دارد.

انرژی باد انرژی تجدید پذیرمحسوب می شودیعنی،درصورت استفاده ازاین انرژی تمام نمی شودوقابل استفاده می باشدچون باددراثراختلاف دمابه وجودمی آیدوهرجاکه اختلاف دما وجودداشت وسبب تشکیل بادشدمی توان ازانرژی بادبرای تولیدبرق استفاده کرد.

علاوه استفاده ازتوربین های بادی برای تبدیل انرژی بادبه انرژی برق انرژی های بسیاری وجودداردکه می توان بااستفاده ازآن هاانرژی برق رابه دست آوردکه هرکدام توضیح خودرادارندمانندانرژی هیدروالکتریکی،انرژی خورشیدی،انرژی زمین گرمایی و...که می توان به کمک آن هابرق راکه یکی ازواجبات زندگی می باشدرانیزبه دست آوردوازآن استفاده کرد.

بااین توضیحات به این نتیجه رسیدیم که بادیکی ازابزارآلاتی است که خداوندبزرگ آن رادراختیارماقرارداده است تامابااستفاده ازآن یکی ازانرژی هایی راکه بشربااستفاده ازآن تقریبابیش ترکارهای خودراانجام می دهدرابه دست آورد.

پس هروقت بادی رادیدیدکه موجب خرابی وویرانی جایی شده است فراموش نکنیدکه عامل وسبب آن ویرانی همان چیزی است که چراغ های بسیاری راروشن کرده است ومردم بسیاری راازتاریکی نجات داده است تاازنعمت برق بی بهره نمانند.

 

 پایان