خواندنی هاودیدنی ها

چندحرف زیبا
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
 

عاشقی بی موردآن روی شیطان است.

شکست مقدمه ی هرپیروزی است.

حرف تلخ همان چاهی است که یوسف درآن گرفتارشد.

برخواستن ازشکست همان پیروزی است.

سعی کن آفتان باشی تاهمه ی گل ها به سوی توباشندولی مراقب سوزاندن آن ها باش.

انسان خوب مانندنوری درمیان تاریکی هااست.

قبل ازحرف زدن ابتدافکرکن دراین صورت بسیاری ازحرف هارانخواهی زد.

آب باش تاهرآتشی راخاموش کنی.

بدبودن برابراست باخوب بودن رازیرسوال بردن.

باعث خوشبختی انسان هاباش تادرروزقیامت هروقت پرسیدندچه کسی باعث خوشبختی انسان ها بوده است تواولین نفری باشی که می گویی من.