خواندنی هاودیدنی ها

آب
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
 

درهرجای کره ی زمین هرموجودی به آب نیازداردولی آیاتابه حال به ویژگی های آب فکرکرده اید؟

بیش ترمردم آب رافقط برای نوشیدن ورشدگیاهان می داننددرحالی که حتی برای تعادل دمای کره ی زمین نیزآب لازم است واین پدیده توضیح خاص خودراداردکه من آن رابه طورمختصربیان می کنم.

به دلیل این که آب دارای ظرفیت گرمایی زیادی است به زبانی ساده تر آب گرمای زیادی لازم دارد تاازحالت مایع به بخارتبدیل شودزیرابخشی ازگرمای خورشیدبرای افزایش انرزی جنبشی وجداکردن مولکول های آب تلف می شودحال اگربه جای آب الکل استفاده می کردیم الکل به سرعت بخار می شدوماازگرماتلف می شدیم وهم چنین به دلیل وجودنداشتن آب مایع درکره ی مریخ تفاوت دمای شب وروز آن120درجه است.

نتیجه این که آب مایعی است حیات بخش که دارای ویژگی های باورنکردنی است.

مابایدبه آب ارج دهیم وآن رادرست مصرف کنیم.