خواندنی هاودیدنی ها

پیش بینی مایا
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
 

بعدازاین پیش بینی مردم دنیابه فکرصحت یا دروغ بودن آن درشک وتردید افتادندامااگربه این نکته فکرکنیم که اگرواقعیت داشته باشدچه؟ بالاخره بایداحتمالات رانیزدرنظرگرفت وازطرفی بایدبه این نکته نیزتوجه داشت که خداوندبزرگ به بندگانش چنین اجازه ای رانخواهددادکه به اسرارش پی ببرندچون،اگرمی خواست که بندگانش به روزدگرگونی دنیاپی ببرندآن رابه پیامبران وامامانی که نازل میکردمی گفت وازطرفی اگرخداوندوندبخواهدکه بندگانش به آن اسرارپی ببرندآنرابه صورت پیش بینی نازل نمی کردبه هرحال نظرمن این است که به این جوراسراررازمانی پی می بریم که به وقوع بپیوندد.