خواندنی هاودیدنی ها

تومور
نویسنده : شاهین توفیقی - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
 

گاهی در بخش های بدن عوامل کنترل کننده ی تقسیم سلولی،ازکارمی افتندودرپی آن سلول هایی دریک نقطه جمع می شوندوبه طورغیرعادی تقسیم می شوند.به این نوع سلول ها تومورگفته می شود.

تومورهادونوع هستند:

1-تومورخوش خیم(غیرکشنده)،2-توموربدخیم(کشنده)

سلو ل های تومورخوش خیم اگرتحت فشارقرارنگیرند،سرجای خودمی مانندوجابه جانمی شوندودرنتیجه به بافت های مجاورآسیب نمی رسانند.

سلول های توموربدخیم می توانندازهم دیگرجداشده وباکنده شدن ازجای خودتوسط خون یاسایرمایعات بدن به بافت های دیگربدن انتقال میابندوپس ازجای قرارگرفتن درآن بافت تقسیم شده ودرآن بخش توده ی بدخیم ایجادمی کنند.ازدیادتومورهاپس ازمدتی سبب اختلالات بدنی واحتمالامرگ می شود.